• images/stories/slider/ScandiEuroBanner.jpg
 • images/stories/slider/header1.jpg
 • images/stories/slider/slider_02.jpg
 • images/stories/slider/slider_03.jpg
 • images/stories/slider/slider_04.jpg
 • images/stories/slider/slider_05.jpg

 

 

Elaborati poslovnog ulaganjaGovoreći o investicijskoj studiji (elaboratu), često nastaje nesporazum u pogledu ispravnog tumačenja značenja. Investicijska studija jest dokument kojim poduzetnik ili neki drugi poslovni subjekt detaljno
dokazuje ekonomsku opravdanost ulaganja u određenu investiciju financiranu iz vlastitih ili tuđih izvora.

Navedeni pojam u praksi nerijetko se poistovjećuje s poslovnim planom, što u svojoj biti nije točno.

Investicijska studija ne smije biti puka formalnost ili površno ispisano pismo na nekoliko stranica nego kvalitetno i odgovorno sastavljen dokument koji će biti osnovica za pažljivo razmatranje projekta, odnosno
je li opravdano i realno pristupiti realizaciji ideje.
 
Poduzetnik ima najveću potrebu za izradom investicijskih studija kada to od njega traže investitor ili banka
(kao kreditor) kako bi se uvjerili u opravdanost ulaganja, tj. investicije ili odobravanja kredita.
Međutim, ozbiljan poduzetnik ponajprije bi trabao izraditi studiju isplativosti, a zatim ako je projekt isplativ
i investicijsku studiju.

 

 

Izrada poslovnog plana                            vizibiliti studio

 

1. Poslovni plan


Poslovni plan je dokument, odnosno opis poslovne ideje i mjera koje su potrebne za realizaciju posla. Ovaj dokument potanko razrađuje poduzetničku ideju i daje procjenu budućeg poslovanja. Osim toga sadrži procjenu potrebnih ljudskih i financijskih resursa (troškova) i očekivani prihod kako bi se procijenila isplativost investicije.

Sastoji se od teksta koji opisuje pojedine aspekte poslovanja i proračuna koji pak argumentiraju zaključke opisane u tekstu. Poslovni plan od presudne je važnosti za osnivača ili menadžere, ali i sredstvo komunikacije s privatnim ili javnim investitorima kao što su banke, venture kapitalisti, poslovni savjetnici, potencijalni poslovni partneri ili drugi faktori koje odlučuju o financiranju.


2. Studija isplativosti

Studija isplativosti ili izvedivosti (eng. Feasibility study) dokument je koji ujedno služi kao polazna točka za odlučivanje o početku realizacije ideje/projekta. Opisuje tržište na koje se plasiraju proizvodi i usluge kao rezultati investicije, definira resurse potrebne za ostvarenje projekta i profitabilnost projekta u odnosu na investiciju.

3. Investicijska studija

Investicijska studija dokument je koji često nazivamo investicijskim projektom, investicijskim elaboratom ili investicijskim planom. Služi za detaljan prikaz svih aspekata koji utječu na ideju/projekt i izračun ekonomsko-financijske isplativosti. Za razliku od poslovnog plana investicijska studija obradit će samo one aspekte poslovanja koji su bitni za izvedbu investicijskog projekta. Investicijska studija također će prikazati kako će projekt biti realiziran.Zašto pisati poslovni plan?

 • Poslovni plan nužno je razraditi prije pokretanja nekog posla. Sastavlja ga poduzetnik kako bi provjerio izvedivost i isplativost posla s kojim se namjerava baviti, ali i kako bi prezentirao ciljeve poslovanja i vjerojatnost njihovog ostvarenja.
 

Oblik poslovnog plana, investicijske studije ili studije isplativosti

Ne postoji jedinstveni obrazac poslovnog plana koji bi jednoobrazno popunjavali svi poduzetnici. Isto vrijedi i za investicijsku studiju te studiju isplativosti. Kako će poslovni plan biti organiziran ovisi o tipu posla kojim se poduzetnik bavi i razlogu pisanja poslovnog plana.

Formalno plan obuhvaća do tridesetak stranica s pregledom sadržaja, sažetkom, čitljivim, jasnim i informativno oblikovanim tekstom uz korištenje grafikona, dijagrama i karata. Oblik poslovnog plana ne ovisi o formi poslovanja poduzetnika niti o poreznom statusu.
 

Sadržaj
 
Ovisno o namjeni i opsegu posla poslovni planovi, investicijske studije i studije isplativosti na različit će način i do različitog nivoa detalja obraditi sljedeće bitne elemente:


 Namjena i opseg dokumenta

 • ::: kome je dokument namijenjen
 • ::: zašto je napisan
 • ::: izjava koja poziva čitatelja na čuvanje poslovne tajne
 • ::: bitne napomene vezane uz metodologiju izrade i opseg dokumenta
 • ::: koje vremensko razdoblje dokument obrađuje i zašto
 • ::: koji tečaj valuta je primijenjen

 

 

Sažetak i zaključak

 • ::: nikad nije dulji od dvije stranice
 • ::: treba ga napisati na kraju izrade dokumenta
 • ::: treba zainteresirati čitatelja da pročita ostatak dokumenta
 • ::: čitatelj na temelju njega treba znati što je cilj pothvata, zašto je izvediv i s kojim rezultatima

 

 

Poduzetnik

 • ::: naziv, adresa, kontakt podaci
 • ::: oblik poslovanja (npr. trgovačko društvo, obrt)
 • ::: podaci o registraciji (datum osnivanja, djelatnosti)
 • ::: porezni status (npr. je li ili nije obveznik PDV)
 • ::: ciljevi i način poslovanja
 • ::: pregled dosadašnjeg poslovanja, financijska pozicija i rezultati
 • ::: analiza prednosti i nedostataka, potencijala i rizika
 • ::: potencijal rasta s izvođenjem i bez izvođenja pothvata koji dokument opisuje
 • ::: tko su ključni ljudi za uspjeh pothvata, njihov kratak životopis
 • ::: objašnjenje zašto baš ti ljudi mogu izvesti pothvat

 

 

Pothvat

 • ::: kako i kada je nastala ideja
 • ::: s kojim ciljem se kreće u pothvat
 • ::: opis pothvata
 • ::: koja su ulaganja potrebna kako bi se pothvat realizirao
 • ::: dinamika i način realizacije

 

 

Proizvodi i usluge

 • ::: koji proizvodi i usluge će biti ponuđeni na tržištu kao rezultat pothvata
 • ::: koje potrebe kupaca navedeni proizvodi ili usluge zadovoljavaju
 • ::: zašto su konkurentni

 

 

Tržište
  
 • ::: u koju djelatnost pothvat pripada, koje su njene specifičnosti
 • ::: politička, ekonomska, sociološka, tehnološka, ekološka i zakonodavna kretanja u okruženju koja bitno utječu na pothvat
 • ::: definicija tržišnog segmenta (geografski, demografski, industrijski)
 • ::: procjena veličine tržišta i ciljani tržišni udio
 • ::: opis konkurencije i usporedba s njom
 • ::: opis tržišta nabave i procjena rizika na njemu, utjecaj lokacije na nabavu

 

 

Prodaja

 • ::: politika cijena
 • ::: prodajni kanali
 • ::: distribucijski kanali
 • ::: promocija
 • ::: utjecaj lokacije na prodaju
 • ::: količinski i financijski plan prodaje

 

 

Realizacija prodaje i usluga
  
 • ::: opis procesa realizacije proizvoda ili usluga
 • ::: opis tehnologija i načina na koje će biti osigurane
 • ::: normativi materijala, rada, usluga, uporabe strojeva i prostora
 • ::: dokaz adekvatnosti kapaciteta za ciljani opseg poslovanja
 • ::: ostali troškovi
 • ::: dozvole i/ili uvjerenja neophodne za rad
 • ::: utjecaj lokacije na tehnološke aspekte
 • ::: utjecaj poslovanja na okoliš

 

 

Ljudi
 
 • ::: radna mjesta, potrebne kvalifikacije, znanja i vještine
 • ::: broj zaposlenih
 • ::: organizacijska shema – ovlaštenja i odgovornosti
 • ::: proračun troškova plaća i naknada

 

 

Financije

 • ::: ulaganja u dugotrajnu imovinu
 • ::: proračun amortizacije
 • ::: ulaganja u obrtna sredstva
 • ::: ulaganja i izvori financiranja
 • ::: proračun kreditnih obveza
 • ::: račun dobiti i gubitka
 • ::: financijski tok
 • ::: ekonomski tok
 • ::: bilanca
 • ::: statička ocjena – likvidnost, upravljanje imovinom, upravljanje dugom, rentabilnost
 • ::: dinamička ocjena – razdoblje povrata, neto sadašnja vrijednost, relativna sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnosti
 • ::: prag rentabilnosti
 • ::: analiza osjetljivosti na promjene ključnih pretpostavki

 

 

Što nije poslovni plan?

Poslovni plan nije akademski rad, a jezik i stil pisanja ne trebaju uvjeriti čitatelja u stručnost ili obrazovanost autora.
Cilj je prenijeti poruku o izvedivosti projekta na što jasniji način, bez uporabe nepotrebnih fraza.
Poslovni plan ne služi  dokazivanju savršenosti poduzetnika ili njegove ideje.Koje su koristi od dokumenta plana ili studije?

Profesionalno izrađen dokument poslovnog plana, investicijske studije ili studije isplativosti omogućit će vam prezentaciju vaše ideje tako što će omogućiti čitatelju da u najkraćem mogućem vremenu shvati što i kako želite napraviti te da može prepoznati svoje interese u vašem projektu.


 
Grupacija logoGroupMobiCash
Grupacija
 
ASEuroASEuro
WebShop - WebKatalog
     

 
kunazaklik-02KunaZaKlik
Zarada po kliku
 
DostavaDostava
na kućni prag
 
WMW-logo web CS2WebMediaWeb
Portal za oglašavanje
 
   Miran-San noviMiranSan
Osiguranje
 
mobicash-logoMobiCash
Mobilna evidencija